รายงานฉบับสมบูรณ์ –  โครงการวิจัย  การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจ   ระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กร  (A Study and Development on Empathic Communication   across Generation in Organization)

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจ ระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กร (A Study and Development on Empathic Communication across Generation in Organization)

MBQ65023

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

คณะทำงาน : ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล และคณะ

ปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : การสื่อสารอย่างสันติ, สถานะอำนาจ, รุ่นวัย, เจนเนอเรชั่น, เข้าอกเข้าใจ, การสื่อสารเชิงบวก, การสื่อสาร

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กรด้วย 3 แนวคิด คือ การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) ความแตกต่างระหว่างรุ่น และความต่างของสถานะอำนาจ โดยสังเคราะห์เป็นโมเดล “ภูเขาน้ำแข็งแห่งการสื่อสารระหว่างคนต่างรุ่น ที่มีสถานะอำนาจแตกต่างกันภายในองค์กร” นำไปสู่ข้อเสนอเรื่องการสื่อสารกันโดยเน้นการเข้าใจในเรื่อง 1) ความต้องการลึกๆ คุณค่า ข้อกังวลใจ 2) โลกทัศน์ที่ถูกหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมการเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละเจนฯ และ 3) สถานะอำนาจที่แตกต่างกันตามตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรศึกษา

 

 

ค้นหาหนังสือ