รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 และประเด็นคุณธรรมสำหรับอนาคต

รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 และประเด็นคุณธรรมสำหรับอนาคต

MBQ65025

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานทางวิชาการ

คณะนักวิจัย : 

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม, ทุนชีวิต

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65025

นำเสนอสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 โดยการประมวลปรากฏการณ์ และสถานการณ์เด่นด้านคุณธรรม ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ) ปรากฏการณ์และสถานการณ์เด่นด้านคุณธรรมจำแนกตามมิติคุณธรรม 5 ประเด็น คือ พอพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ คุณธรรมร่วมสมัยที่ควรเป็นโจทย์ในการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และข้อเสนอเรื่องคุณธรรมในอนาคต

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ