ถอดบทเรียนองค์กรนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

ถอดบทเรียนองค์กรนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

MBQ65024

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

นักวิจัย : จารุปภา วะสี และ ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : มาตรฐานด้านคุณธรรม, ถอดบทเรียน

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
เปรมกมล สมใจ
รหัสหนังสือ:
MB65024

องค์ความรู้นี้เป็นการถอดบทเรียนจากการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมด้านที่ทางศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาแนวทางและกระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรไปทดลองใช้กับองค์กร 3 แห่ง ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาศัยกระบวนการติดตามประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ศูนย์คุณธรรม และองค์กรนำร่อง ทั้งจากเนื้อหา กระบวนการ ผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อศูนย์คุณธรรมในการปรับปรุงงานมาตรฐานด้านคุณธรรม และการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรที่สนใจ 

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ