การศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้ระบบเครดิตทางสังคม

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้ระบบเครดิตทางสังคม

MBQ65026

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด, ดร.นภัษ ลิ่มอรุณ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

เดือนปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 35 หน้า

คำสำคัญ : ระบบเครดิตสังคม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65026

        งานวิจัยการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการใช้ระบบเครดิตทางสังคม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมและการนำไปใช้ เป็นการศึกษาจากฐานรากในระดับชุมชนและองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมในเชิงบวก และเพื่อศึกษา พัฒนาและกำหนดพฤติกรรมเชิงบวก แนวทางการให้คะแนนและสิทธิประโยชน์แก่ชุมชนและองค์กร   

 

ค้นหาหนังสือ