องค์ความรู้ กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม

องค์ความรู้ กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม

MBQ65027

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

คณะนักวิจัย : ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล และคณะ (โคจอย คอลซัลติ้ง)

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : กันยายน 2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 22 หน้า

คำสำคัญ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม, องค์กรคุณธรรม, กระบวนการรับรองมาตรฐาน, มาตรฐานองค์กร

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65027

 องค์ความรู้ : กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการวิจัยการศึกษาและทดลองดำเนินงานกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม มีวัตถุปะสงค์เพื่อ

              1) วิจัยเชิงพัฒนาองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ (practical knowledge) กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม เกี่ยวกับบทบาทและวิธีการทำงานขององค์กรที่ทำหน้าที่รับรอง (certified body) การใช้เกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรม และกระบวนการขั้นตอนการรับรององค์กรคุณธรรม

              2) แสวงหาความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ไปทดลองใช้กับองค์กรนำร่อง

              3) ถอดบทเรียนจากการนำไปทดลองใช้กับองค์กรนำร่อง

โดยถอดองค์ความรู้นี้นำเสนอผลการรายงานเป็น 3 บท คือ

              บทที่ 1 บทนำ

              บทที่ 2 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

              บทที่ 3 กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ