เราต่างเป็นที่พึ่งกันและกัน องค์ความรู้ การศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพื้นที่คุณธรรม

เราต่างเป็นที่พึ่งกันและกัน องค์ความรู้ การศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพื้นที่คุณธรรม

MBQ65028

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 43 หน้า

คำสำคัญ : นิเวศมนุษย์, ระบบนิเวศ

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65028

องค์ความรู้ “เราต่างเป็นที่พึ่งกันและกัน” โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความปรารถนาที่จะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญ ในการสร้างระบบนิเวศคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน องค์กร และประเทศชาติ ด้วยการเริ่มต้นที่ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของมนุษย์และในระดับองค์กร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสมรรถะคนทำงานให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระดับชุมชน โดยมีการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการยึดหลักของการพึ่งพาตนเองมากกว่าการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ