องค์ความรู้ คู่มือการจัดการแฮกกาธอน : แฮกไอเดีย สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Moral Hackathon)

องค์ความรู้ คู่มือการจัดการแฮกกาธอน : แฮกไอเดีย สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Moral Hackathon)

MBQ65030

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

คณะทำงาน : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ปี 2565

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 21 หน้า

คำสำคัญ : แฮกกาธอน, Hackathon

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65030

          คู่มือการจัดงานแฮกกาธอน : แฮกไอเดีย สร้างนวัตกรรมทางสังคม  ซึ่งเป็นคู่มือการจัดงานแฮกกาธอน (Moral Hackathon) เพื่อให้องค์กร  / หน่วยงานที่สนใจการออกแบบบนวัตกรรมทางสังคม  ได้เข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนของการจัดงานแฮกกาธอน และเกิดการสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และคนรุ่นใหม่ได้ ออกแบบพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ โดยนำแนวคิดคุณธรรมในวิถีชีวิตประจำวันสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการออกแบบไอเดีย พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ / บริการที่ตอบโจทย์สังคมสมัยใหม่ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนได้นั้น ก็จำเป็นต้องประยุกต์แนวคิดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) เข้าไป เพื่อรองรับการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงวัย

          คู่มือการจัดงานแฮกกาธอน จะช่วยให้หน่วยงานและองค์กรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน ซึ่งเป็น กระแสใหม่ที่ น่าสนใจ ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม ช่วยทำให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ ๆ ทำให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และที่สำคัญ คือ การย่อโลกใบใหม่ให้เล็กลง ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 

ค้นหาหนังสือ