เวทีนำเสนอสถานการณ์คุณธรรม

เวทีนำเสนอสถานการณ์คุณธรรม

MBQ65031

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการประชุมวิชาการ

คณะทำงาน : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 25 หน้า

คำสำคัญ : ดัชนีชี้วัดคุณธรรม, รายงานสถานการณ์, คุณธรรม ต้นทุนชีวิตเด็ก วัยทำงาน

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65031

                ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564 ขึ้น วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสถานการณ์คุณธรรม และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มองภาพอนาคตงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกัน

สรุปเวทีนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564 แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

                ช่วงที่ 1 สถานการณ์เด่นคุณธรรมในวิถี New Normal นำเสนอ 1) สถานการณ์เด่นคุณธรรม และ 2) ประเด็นด้านจิตอาสาที่เกิดขึ้นในปี 2564

                ช่วงที่2 การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม นำเสนอ 1) กระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 2) ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม และ 3) ความท้าทาย และข้อสังเกตในการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม

                ช่วงที่ 3 การสำรวจต้นทุนชีวิตเด็ก เยาวชน และวัยทำงาน นำเสนอ 1) ผลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน อายุ 12-18 ปี และ 2) ผลการสำรวจต้นทุนชีวิตวัยทำงาน อายุ 25-40 ปี

                ช่วงที่ 4 สรุปสถานการณ์คุณธรรมปี 2564 และแนวโน้มในอนาคต สรุปสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564 และแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต

 

ค้นหาหนังสือ