องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน = Moral Hackaton 2022

องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน = Moral Hackaton 2022

MBQ65032

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

คณะทำงาน : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ปี 2565

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 22 หน้า

คำสำคัญ : แฮกกาธอน, Hackathon

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB65032

                ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม แฮกกาธอน : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมได้สร้างสรรค์ วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริม พฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

                ศูนย์คุณธรรมจึงได้จัดทำองค์ความรู้ “ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน : Moral Hackathon 2022” โดยถอดบทเรียนมาเฉพาะในส่วนของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรทุกภาคส่วนที่สนใจงานแฮกกาธอน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการต่อยอดการทำงานได้ โดยจะแบ่ง เนื้อหาออกเป็น 4 บท

                บทที่ 1 :  เปิดมุมมองและสร้างตระหนักรู้ถึงความเป็นสังคมคุณธรรม

                บทที่ 2 : การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งโจทย์ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

                บทที่ 3 : มุมมองการใช้งานและการต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

                บทที่ 4 : การสร้าง Pitch Deck ที่เหมาะสม

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ