คุณธรรมที่คุณสัมผัสได้ = Moral Development with Honey Bee Model

คุณธรรมที่คุณสัมผัสได้ = Moral Development with Honey Bee Model

ผู้เขียนหนังสือ:
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รหัสหนังสือ:
MB66002
ISBN:
non

พิมพ์ครั้งที่ :             1

จำนวนหน้า :            68

รูปแบบ :                 ▪ สิ่งพิมพ์ขนาด 21 ซม
                              ▪ E-book

เดือนปีที่ผลิต :        พฤศจิกายน 2565
ประเภททรัพยากร :  หนังสือถอดองค์ความรู้
ประเด็นคุณธรรม :    คุณธรรม ความดี Honey Bee Model
ระดับการนำไปใช้ :   องค์ความรู้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย :       ประชาชนทั่วไป


โมเดลด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้วย Honey Bee Model

 

ค้นหาหนังสือ