แท้จริงแล้วการพึ่งพากันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

แท้จริงแล้วการพึ่งพากันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

MBQ66007

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท 1924 สตูดิโอ จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ : 1

เดือนปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ  ▪ สิ่งพิมพ์ขนาด 14.5 x 21 ซม 

             ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 126 หน้า

คำสำคัญ : ระบบนิเวศคุณธรรม, นิเวศมนุษย์
ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
รหัสหนังสือ:
MB66007

ศูนย์คุณธรรมมีความปรารถนาที่จะเป็นแรงสนับสนุน ในการสร้างระบบนิเวศคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน องค์กร และประเทศชาติ ด้วยการเริ่มที่ครอบครัว เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะคนทำงานให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการยึดหลักของการพึ่งพาตนเองมากกว่าการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก 

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวคิด เพื่อนำไปใช้ต่อยอดการดำเนินงานในระดับองค์กร ชุมชน ครอบครัว โดยใช้หลักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเกื้อกูลกันในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่ฝังอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิต และทำให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในชุมชนไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความสุข สงบ และยั่งยืน

 
 

ค้นหาหนังสือ