รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจสถานการณ์ทุนชีวิตคนไทย (Life Assets) ปี 2565

รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจสถานการณ์ทุนชีวิตคนไทย (Life Assets) ปี 2565

 MBQ66012

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี, ดร.สุวพร เซ็มเฮง

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

เดือนปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ  ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 26 หน้า

คำสำคัญ : ทุนชีวิต
ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย องค์ความรู้ด้านสำรวจสถานการณ์คุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB66012

ผลการสำรวจสถานการณ์ทุนชีวิตคนไทย ปี 2565 จำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจทุนชีวิตคนไทย

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทุนชีวิตคนไทย

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทุนชีวิตคนไทย จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์

3.1 ผลการเปรียบเทียบทุนชีวิตโดยรวมและพลังด้านต่าง ๆ จำแนกตามเพศ

3.2 ผลการเปรียบเทียบทุนชีวิตโดยรวมและพลังด้านต่าง ๆ จำแนกตามช่วงอายุ

3.3 ผลการเปรียบเทียบทุนชีวิตโดยรวมและพลังด้านต่าง ๆ จำแนกตามภูมิภาค

 

ค้นหาหนังสือ