คุณธรรมกับโลกยุคโกลาหล : รายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2565 = Moral with the age of chaos

คุณธรรมกับโลกยุคโกลาหล : รายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2565 = Moral with the age of chaos

MBQ66014

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท 1924 สตูดิโอ จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ : 1

เดือนปีที่ผลิต : พฤษภาคม 2566

รูปแบบ  ▪ สิ่งพิมพ์ขนาด 18 x 25.5 ซม 

             ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 148 หน้า

คำสำคัญ : ดัชนีชี้วัดคุณธรรม, ทุนชีวิต, สถานการณ์คุณธรรม
ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย องค์ความรู้ด้านสำรวจสถานการณ์คุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร

 

ผู้เขียนหนังสือ:
ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
รหัสหนังสือ:
MB66014
ISBN:
978-616-7988-24-5

คุณธรรมกับโลกยุคโกลาหล (Moral with The Age of Chaos) : รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 

1)  ผลสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตปี 2565 ของคนไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปใน 6 ภูมิภาค 
2)  10 สถานการณ์สังคมในรอบปีทั้งด้านบวกและด้านลบ
3) คุณธรรมกับโลกยุคโกลาหล เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมผ่านกรอบแนวคิด BANI World ที่นำมาปรับใช้ในการบริหารคนและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
 

ค้นหาหนังสือ