ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมปี 2565-2566 ด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตของคนไทย 3 ช่วงวัย

ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมปี 2565-2566 ด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตของคนไทย 3 ช่วงวัย

MBQ66017

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานทางวิชาการ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต :  2566

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม, ทุนชีวิต

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB66017

ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมปี 2565-2566 ด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตของคนไทย
3 ช่วงวัย จัดทำเพื่อนำเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัส
ได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัย ปี 2565
2. ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัย ปี 2566
3. เปรียบเทียบผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัย ระหว่างปี
2565 และ 2566
4. ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยทุนชีวิตของคนไทย 3 ช่วงวัย ปี 2565
5. ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยทุนชีวิตของคนไทย 3 ช่วงวัย ปี 2566
6. เปรียบเทียบผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยทุนชีวิตของคนไทย 3 ช่วงวัย ระหว่างปี 2565 และ
2566

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ