องค์ความรู้ Dialogue และ Empathy Dialogue = กระบวนการชวนคุยเพื่อทําความเข้าใจองค์กร

องค์ความรู้ Dialogue และ Empathy Dialogue = กระบวนการชวนคุยเพื่อทําความเข้าใจองค์กร

MBQ66019

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ผู้เขียน : ชาญชัย ชัยสุขโกศล

คณะทำงาน : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2566

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : การสื่อสาร, คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ชาญชัย ชัยสุขโกศล
รหัสหนังสือ:
MB66019

องค์ความรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566 ซึ่งเป็นการเรียนรู้เนื้อหาและกระบวนการในการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจองค์กรที่ต้องการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยสาระสำคัญคือการทำความเข้าใจองค์กรในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือและการพูดคุยระหว่างผู้เยี่ยมสำรวจและคนในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการพูดคุยและสื่อสาร โดยในหนังสือนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพูดคุยและสื่อสาร 2 แนวคิดที่สำคัญ คือ Dialogue และ Empathy Dialogue

 

ค้นหาหนังสือ