สตาร์ทอัพ กับการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม

สตาร์ทอัพ กับการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม

MBQ66021

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2566

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : นวัตกรรมเพื่อสังคม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน, ประชาชนทั่วไป

 

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB66022

“การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ”  องค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบความคิด และ กระบวนการในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบภาคการศึกษา นักธุรกิจเพื่อ สังคม ผู้ประกอบการ สามารถเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดี ยิ่งขึ้น

 

ค้นหาหนังสือ