สรุปเวทีรายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2566 หัวข้อ “Morality in Brittle Society คุณธรรมในโลกทีเปราะบาง”

สรุปเวทีรายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2566 หัวข้อ “Morality in Brittle Society คุณธรรมในโลกทีเปราะบาง”

MBQ67003

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการประชุมวิชาการ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2566

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 47 หน้า

คำสำคัญ : ดัชนีชี้วัดคุณธรรม, รายงานสถานการณ์, คุณธรรม ต้นทุนชีวิตเด็ก วัยทำงาน

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB67003

สรุปเวทีรายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2566 “Morality in Brittle Society: คุณธรรมในโลกที่ เปราะบาง” เป็นการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอผลการศึกษา รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2566และผลการเสวนาในประเด็นคุณธรรม ในแง่มุมใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์สังคมและชีวิตของผู้คน รวมทั้งเสนอถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

 

ค้นหาหนังสือ