รายงานฉบับสมบูรณ์ การดำเนินงานจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2566

รายงานฉบับสมบูรณ์ การดำเนินงานจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2566

MBQ67004

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต : 2566

รูปแบบ  ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม, ตัวชี้วัดคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย, องค์ความรู้ด้านสำรวจสถานการณ์คุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB67004

การดำเนินงานจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2566 ประกอบด้วย

- การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย 
- สถานการณ์คุณธรรม และประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566
- แนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต
- สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติ
 

ค้นหาหนังสือ