หนูดี ทำได้

หนูดี ทำได้

ชื่อเรื่อง หนูดี..ทำได้

ความมีวินัย เริ่มต้นสร้างได้ที่ครอบครัวผ่านสื่อนิทาน เรื่อง หนูดี..ทำได้ โดยความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะ ความมีวินัย และความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำหรับเด็กเล็ก

โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

เขียนเรื่องโดย พี่ตุ๊บปอง

ภาพประกอบ โดย พี่อูน

หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ