องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม (issue based)

องค์ความรู้ คู่มือการจัดการแฮกกาธอน

องค์ความรู้ คู่มือการจัดการแฮกกาธอน

องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน

องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน

รายงานฉบับสมบูรณ์ –  โครงการวิจัย  การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจ   ระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กร  (A Study and Development on Empathic Communication   across Generation in Organization)

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจ ระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กร (A Study and Development on Empathic Communication across Generation in Organization)

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม (ออนไลน์) ครั้งที่2 จิตสาธารณะ กับการขับเคลื่อน นวัตกรรมทางสังคม

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม (ออนไลน์) ครั้งที่2 จิตสาธารณะ กับการขับเคลื่อน นวัตกรรมทางสังคม

การพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก

การพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก

สรุปประเด็นสำคัญ เวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม Covid-19 : Lesson and Learn จากบทเรียนสู่การเรียนรู้

สรุปประเด็นสำคัญ เวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม Covid-19 : Lesson and Learn จากบทเรียนสู่การเรียนรู้

องค์ความรู้ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย

องค์ความรู้ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย

จำนวนหน้า: 33 หน้า
ลักษณะ: E-Book
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป
ประเด็นคุณธรรม : คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม

องค์ความรู้การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย

องค์ความรู้การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย

จำนวนหน้า: 62 หน้า
ลักษณะ: E-Book
กลุ่มเป้าหมาย: ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
ประเด็นคุณธรรม: วินัย

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ