องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม (issue based)

องค์ความรู้ Dialogue และ Empathy Dialogue = กระบวนการชวนคุยเพื่อทําความเข้าใจองค์กร

องค์ความรู้ Dialogue และ Empathy Dialogue = กระบวนการชวนคุยเพื่อทําความเข้าใจองค์กร

MBQ66019

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ผู้เขียน : ชาญชัย ชัยสุขโกศล

คณะทำงาน : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2566

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : การสื่อสาร, คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

องค์ความรู้ คู่มือการจัดการแฮกกาธอน : แฮกไอเดีย สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Moral Hackathon)

องค์ความรู้ คู่มือการจัดการแฮกกาธอน : แฮกไอเดีย สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Moral Hackathon)

MBQ65030

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

คณะทำงาน : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ปี 2565

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 21 หน้า

คำสำคัญ : แฮกกาธอน, Hackathon

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน = Moral Hackaton 2022

องค์ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดงานแฮกกาธอน = Moral Hackaton 2022

MBQ65032

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

คณะทำงาน : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ปี 2565

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 22 หน้า

คำสำคัญ : แฮกกาธอน, Hackathon

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

รายงานฉบับสมบูรณ์ –  โครงการวิจัย  การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจ   ระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กร  (A Study and Development on Empathic Communication   across Generation in Organization)

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารด้วยความเข้าใจ ระหว่างคนต่างรุ่นในองค์กร (A Study and Development on Empathic Communication across Generation in Organization)

MBQ65023

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

คณะทำงาน : ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล และคณะ

ปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : การสื่อสารอย่างสันติ, สถานะอำนาจ, รุ่นวัย, เจนเนอเรชั่น, เข้าอกเข้าใจ, การสื่อสารเชิงบวก, การสื่อสาร

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม (ออนไลน์) ครั้งที่2 จิตสาธารณะ กับการขับเคลื่อน นวัตกรรมทางสังคม

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม (ออนไลน์) ครั้งที่2 จิตสาธารณะ กับการขับเคลื่อน นวัตกรรมทางสังคม

การพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก

การพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก

MBQ64009

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ที่ปรึกษา : รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

คณะทำงาน : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2564

รูปแบบ    ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 8 หน้า

คำสำคัญ : ระบบเครดิตสังคม, เครดิตสังคม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม (issue based)

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ชุมชน, ประชาชนทั่วไป

สรุปประเด็นสำคัญ เวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม Covid-19 : Lesson and Learn จากบทเรียนสู่การเรียนรู้

สรุปประเด็นสำคัญ เวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม Covid-19 : Lesson and Learn จากบทเรียนสู่การเรียนรู้

องค์ความรู้ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย

องค์ความรู้ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานทางวิชาการ

ที่ปรึกษ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2562

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 38 หน้า

คำสำคัญ : คุณธรรมในพื้นที่, ปรากฏการณ์ทางสังคม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

องค์ความรู้การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย

องค์ความรู้การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานทางวิชาการ

ที่ปรึกษ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2562

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 67 หน้า

คำสำคัญ : วินัย, ครอบครัว

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป, ครอบครัว

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ